Wat zijn de doelstellingen van de huurderskoepel?

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen de huurdersverenigingen in het werkgebied van Wooncompagnie.
  • Behartigen van de belangen van de gezamenlijke huurdersverenigingen.
  • Behulpzaam zijn bij het tot stand komen van nieuwe huurdersverenigingen.
  • Steun verlenen aan de aangesloten huurdersverenigingen.
  • Ondersteuning in het zoeken naar wegen, die leiden tot het veranderen van eigendomsverhoudingen binnen de volkshuisvesting in het belang van de huurders.
  • Organiseren en geven van cursussen aan de bestuursleden van de diverse huurdersverenigingen

 

Hoe is de samenwerking geregeld tussen de Huurderskoepel en de Wooncompagnie?

Op 10 maart 1999 is de eerste samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Huurderskoepel en Wooncompagnie. Later zijn daar nog twee verbeterde versies op gevolgd. Hierin zijn in het kort de volgende afspraken gemaakt:

Minimaal 4 keer per jaar zullen Wooncompagnie en de Huurderskoepel overleg voeren over alle beleidsonderwerpen die voor de huurders van belang kunnen zijn. In het bijzonder de volgende onderwerpen:

Wijzigingen van de statuten, reglement klachtencommissie, fusie, aan-verkoop en sloop huurwoningen, woonruimtetoewijzingsbeleid, huurovereenkomsten, uitvoering van onderhoudsklachten, meerjarenplanning groot onderhoud, woningverbetering en woonomgeving verbetering, huurprijzenbeleid, jaarlijkse huurverhoging, beleid van zelf aangebrachte voorzieningen en beleid verkoop van huurwoningen.