Het ontstaan van de Huurderskoepel.

In 1994 toen de wet Besluit Beheer Sociale Huursector tot stand kwam waren er in Noord-Holland een groot aantal kleine woningbouwverenigingen actief.

Deze verenigingen werden veelal bestuurd door een kleinschalig bestuur die eenmaal per jaar in de ledenvergadering verantwoording aflegden aan de leden.

Door de toename van de regelgeving werd het voor deze bestuurders steeds moeilijker om op vrijwillige basis hun werk op een verantwoorde manier te kunnen doen.

In de periode tussen 1994 en 1999 hebben veel van deze kleine verenigingen zich middels fusies georganiseerd in een groter geheel. Voor een snellere besluitvorming werd dan meestal gekozen voor een stichtingsvorm.

Zo is ook de toenmalige woningstichting De Ruimte ontstaan. Deze stichting omvatte de gehele gemeente Wieringermeer en in een later stadium ook de gemeente Niedorp.

Dit was naar de mening van de bestuurders nog niet groot genoeg en onder de naam Wooncompagnie fuseerden na enige tijd de corporaties van Schagen, Wieringermeer, Niedorp, Zijpe en Harenkarspel.

Het was in de periode 1998-1999 dat de toenmalige directeur van Wooncompagnie, de heer

P. Pinkhaar, de bestaande huurdersverenigingen en huurdersraden verzocht om zich ook in een groter verband te organiseren met als reden om het overleg tussen de verhuurder en de huurdersorganisaties te vereenvoudigen.

In de plaatsen waar nog geen huurdersvertegenwoordiging aanwezig was hebben Wooncompagnie en de Huurderskoepel - in oprichting - zich ingespannen om deze tot stand te laten komen.

De eerste poging om een overkoepelende organisatie op te richten is gestrand vanwege het feit dat er tijdens een vergadering een controverse ontstond tussen de diverse vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen over de voordracht van een lid voor de Raad van Commissarissen. Ook het ontbreken van een goede overlegstructuur heeft hierin parten gespeeld.

Sommige vertegenwoordigers zijn toen (boos) uit de vergadering vertrokken waarna de vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen DOS uit Schagen en de Woonbond Wieringermeer hebben besloten om opnieuw een poging te wagen om de zaak weer vlot te trekken.

Onder adviseurschap drs. Marijke Andeweg van de Nederlandse Woonbond zijn de twee verenigingen begonnen om eerst een werkbare overlegstructuur te realiseren en in een later stadium zijn op verzoek van deze adviseuse de vertegenwoordigingen van Niedorp en Zijpe weer deel gaan nemen aan het overleg.

Na bijna een jaar van gedegen overleg is op 12 februari 1999 de huidige Huurderskoepel officieel tot stand gekomen.

Deze bestond in eerste instantie uit de huurdersverenigingen van de gemeentes Zijpe, Schagen, Niedorp-Wieringerwaard en Wieringermeer. In een later stadium is er door de Huurderskoepel en Wooncompagnie een procedure gestart om ook in de gemeente Harenkarspel een huurdersvereniging op te richten. Deze procedure is met goed gevolg afgerond.

Al snel na de start van de Huurderskoepel zijn er tussen Wooncompagnie en ROAC Huisvesting te Purmerend fusiebesprekingen begonnen die uiteindelijk ook tot een fusie tussen beide corporaties hebben geleid.

De huurdersverenigingen De Vijfhoek van de vestiging Purmerend en de Huurderskoepel hebben na uitvoerig overleg besloten om zelfstandig te blijven functioneren maar hebben wel een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de samenwerking worden beschreven.

Het besluit om zelfstandig te blijven is ingegeven door het feit dat er nogal grote verschillen waren in de verenigingscultuur tussen de beide verenigingen.

Waar bij de Huurderskoepel het algemene bestuur direct betrokken was bij alle vormen van de besluitvorming was dit bij De Vijfhoek niet het geval en had het dagelijks bestuur vrijwel volledig mandaat en gaf pas achteraf rekening en verantwoording aan het algemene bestuur van de vereniging. Deze weg wilde het koepelbestuur niet inslaan.

Tussen beide huurdersorganisaties vindt regelmatig overleg plaatsen overleggen zij samen met het management van Wooncompagnie over alle zaken die voor de huurders van belang zijn.

Dit samenwerkingsverband functioneert officieus onder de naam SHO (samenwerkende huurdersorganisaties)

 

Bron: R.F.W. Dekker